User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matthew 5:33-37

The Word of God

Jesus said to the crowds, "Again, you have heard that it was said to those of ancient times, 'You shall not swear falsely, but carry out the vows you have made to the Lord.' But I say to you, Do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black. Let your word be 'Yes, Yes' or 'No, No'; anything more than this comes from the evil one."

Matthew 5:33-37
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • Comme toute autre mère, Marie était la personne qui avait la plus grande influence sur le coeur de son fils. Elle lui apprenait à aimer, partager, prier, être compatissant. Elle était la première à lui parler de Dieu et en elle Jésus pouvait voir ces valeurs vécues. Marie, façonne et enseigne mon coeur pour qu’il soit aussi proche du cœur de Jésus que le vôtre en était proche.
  • L’Evangile dit très clairement que Marie et Joseph ne comprirent pas la réponse de leur fils. Il en est de même chez les parents de nombreux adolescents. Marie, aide les parents à continuer à croire à leurs enfants, soutiens-les dans leur combat pour aimer sans conditions.
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • Les parents de Jésus étaient des Juifs fidèles. Cette vignette est la dernière de l’enfance de Jésus devenu un adolescent. Nous voyons déjà en lui, une croissance du sens de son identité et de sa mission.
  • Seigneur, aujourd’hui je veux me souvenir de tous les enfants victimes d’esclavage, du travail illégal et du trafic humain. Je prie pour leurs parents qui recherchent éperdument l’enfant qui leur avait été confié.
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • «Dans la maison de mon Père." Est-ce que je crois que la maison du Père peut être trouvée en moi-même? Si je le fais, je peux peut-être m'ouvrir à une merveille plus grande encore: «Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure avec eux» (Jean 14:23 ).
  • Marie et Joseph ont effectué une visite désemparée au temple de Jérusalem, cherchant celui qu'ils avaient perdu. Contrairement à eux, quand je vais au temple du Saint-Esprit en moi, je pars avec la certitude de trouver Dieu là-bas.
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • Faoi mar is fíor faoi gach uile máthair, ba í Muire an duine ba mhó a raibh tionchar aici ar Íosa ina chroí istigh. Mhúin sí dó an gráú, an chomhroinnt, agus an atrua. Ba ise ba thúisce a labhair leis faoi Dhia, agus bhí na fiúntais sin le feiceáil aige inti-se á gcur i bhfeidhm. Múnlaigh agus múin mé i mo chroí, a Mhuire, i gcaoi agus go mbeidh mo chroíse chomh gar do chroí Íosa is a bhí do chroíse. Faoi mar adúirt an file, Tadhg Gaelach Ó Súilleabhain: ‘I gcochall mo chroí do chroíse fág i gcomhad.’
  • Cuirtear in iúl go hoscailte sa Soiscéal nár thuig Muire ná Seosamh an freagra a thug Íosa orthu. Sin a bhíonn an scéal freisin ag tuismitheoirí i gcás a lán déagóirí. Cuidigh le tuismitheoirí, a Mhuire, gan staonadh dá muinín as a bpáistí. Tabhair tacaíocht dóibh ina n-iarrachtaí grá gan choinníoll a thabhairt.
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • Ba Ghiúdaigh comhallacha iad tuismitheoirí Íosa. An cur síos gairid seo, is í an tuairisc dheiridh í a thugtar ar óige Íosa. Tá Íosa ag teacht in inmhe. Tá sé ar tháirseach na ndéaga. Tugaimid faoi deara go bhfuil sé cheana féin ag teacht de réir a chéile ar a chiall dá ionannas dílis agus a mhisiún.
  • A Thiarna, tugaim chun cuimhne inniu páistí uile an domhain seo atá ar iarraidh de bharr a bheith gafa i lion na sclábhaíochta, i saothrú faoi bhannaí, nó i mangaireacht. Guím ar son a dtuismitheoirí cráite agus iad as a gcranna cumhachta ag tóraíocht an pháiste a bhí de chúram orthu.
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • ‘I dteach an Athar.’ An gcreidim go bhféadfaí teach an Athar a fháil laistigh díomsa féin? Más ea, b’fhéidir go bhféadfainn m’ intinn a oscailt chun glacadh le híontas níos mó fós, is é sin: ‘An té a bhfuil grá aige dom, beidh grá ag m’Athair dó, agus tiocfaimid chuige agus déanfaimid cónaí mar aon leis’ (Eoin: 21,23)
  • Faoi mhórchiapadh croí agus mhórbhuairt, chuaigh Muire agus Iósaef ar ais ar cuairt go dtí an teampall in Iarúsailéim, a chuartú Íosa, a bhí caillte orthu. Murab ionann agus iad, nuair a thugaimse cuairt ar theampall an Spioraid Naoimh atá istigh ionamsa, téim leis an lánchinnteacht go bhfaighidh mé Dia romham ansin.
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • Come ogni altra madre, Maria è stata la persona che ha avuto la maggiore influenza sul cuore di suo figlio. Gli ha insegnato ad amare, condividere, pregare, essere compassionevole. È stata la prima a parlargli di Dio ed in lei Gesù poteva vedere questi valori materializzarsi. Maria, forma il mio cuore in modo che sia più possibile come il cuore di Gesù, come era il tuo stesso cuore.
  • Il Vangelo dice molto apertamente che Maria e Giuseppe non hanno capito il senso della risposta del loro figlio. Così succede ai genitori di molti adolescenti. Maria, aiuta i genitori a continuare a credere nei loro figli, a sostenerli nella loro lotta per l’amore incondizionato.umani. Prego per i loro genitori disperati, che cercano senza sosta i bambini a loro affidati.
 • Some thoughts on today's scripture

  Inactive
  Default
  • ‘In my Father’s house.’ Do I believe that the Father’s house may be found within myself? If I do, I can perhaps open myself to an even greater wonder: ‘Those who love me will keep my word, and my Father will love them, and we will come to them and make our home with them’ (John 14:23).
  • Mary and Joseph made a distraught visit to the temple in Jerusalem, seeking him whom they had lost. Unlike them, when I go to the temple of the Holy Spirit within me, I go with the certainty of finding God there.